Astudiaethau Achos

Brocer Arloesi (EIP)

Fel Broceriaid Arloesi ar gyfer sawl prosiect EIP Wales, ein rôl yw ysgogi a chefnogi grwpiau ac unigolion i alluogi arloesedd. Rydym yn darparu arweiniad ar ddatblygu prosiectau, yn annog meddwl yn greadigol ac yn cefnogi cyfnewid a throsglwyddo gwybodaeth.

Rydym yn darparu’r cysylltiad rhwng ymarferwyr ac ymchwil, gan ddod â’r holl bartneriaid ynghyd i hwyluso rhyngweithio ac i ddarparu’r canlyniadau gorau i’n cleientiaid.

Mae’r prosiectau rydym yn eu harwain fel Broceriaid Arloesi yn cynnwys:

 

  1. Rheoli defaid godro i gynhyrchu canlyniad gwell ar gyfer cynhyrchu caws
  2. Cyflwyno defaid cynffon dew i Gymru er mwyn ateb galw’r farchnad yn y DU
  3. Cymharu technegau cadw sudd bedw ffres yng Nghymru ar gyfer ei ddefnyddio mewn cynnyrch artisan gan fusnesau lleol

Arloesi – Rhyngrwyd y Pethau (‘Internet of Things’)

Credwn mewn arloesedd.  Mae gennym brofiad o weithio ar atebion ‘Rhyngrwyd y Pethau’ i greu byd cysylltiedig, lle gall dyfeisiau a phobl gysylltu o fewn eiliadau.

Mae canfod atebion TechAmaeth a chreu’r genhedlaeth nesaf o ddyfeisiadau ‘Rhyngrwyd y Pethau’ yn flaenoriaeth gennym, i sicrhau arloesedd parhaus.  Dyma enghreifftiau o brosiectau ble’r ydym yn edrych ar sut y gall ‘Rhyngrwyd y Pethau’ ychwanegu gwerth, trwy fonitro ansawdd, hwyluso amodau gwaith a lleihau costau

1. Defnyddio technoleg ‘Rhyngrwyd y Pethau’ (IoT) i wella dulliau rheoli slyri ar ffermydd

2. Mabwysiadu rwydweithiau synwyryddion ‘Rhyngrwyd y Pethau’ (IoT) yn gynnar ar ffermydd i hysbysu a rhybuddio ffermwyr er mwyn gwella diogelwch ar y fferm

Rydym hefyd wedi creu pecynnau addysgol pwrpasol ar gyfer ysgolion a busnesau, sy’n anelu i gynorthwyo athrawon i ddarparu ymweliadau, profiadau a gweithgareddau dychmygus a chreadigol.  Dyluniwyd yr adnoddau i ateb gofynion y Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.

Astudiaethau Dichonoldeb

Mae gennym brofiad o weithio gyda phartneriaid ar astudiaethau dichonoldeb, gan ystyried ffactorau perthnasol i feintioli effaith gwahanol brosiectau.

Gweithdai/Gweminarau

Mae gennym brofiad o gynnal gweithdai a gweminarau mewn ystod o feysydd, gan gynnwys amaethyddiaeth, bwyd a diod ac addysg.

Dyma gyfres o weminarau wnaethom eu cynnal i ymateb i’r heriau sydd yn ymwneud â’r diwydiant gwlân ar gyfer Arloesi Gwynedd Wledig. 

Cyflwyniadau

Rydym wedi darparu cyflwyniadau ystyrlon ar draws ystod eang o feysydd.  Rydym yn dylunio a chyflwyno cyflwyniadau i ateb anghenion ein partneriaid.  Rydym wedi darparu pecynnau hyfforddi pwrpasol i gefnogi datblygiadau Cwricwlwm i Gymru. 

Datblygu Cynnyrch Newydd

Rydym wedi cefnogi busnesau i gynllunio a threfnu prosesau datblygu cynnyrch newydd, gan ddarparu adroddiadau yn seiliedig ar ymchwil gan ddefnyddio arolygon a grwpiau ffocws.  Rydym hefyd yn cefnogi busnesau i sefydlu strategaeth brisio, datblygu brand ac i gynllunio buddsoddiadau yn ofalus.

Dyma rai o’r cwmnïau yr ydym wedi eu cefnogi i ddod a chynnyrch i’r farchnad

  • Jones o Gymru
  • Blodyn Aur
  • Calon Lân

Yn 2020, lansiwyd yr Academi Bwyd a Diod gennym, gan gynnig cymorth ymarferol cychwynnol i gwmnïau bwyd a diod newydd yng Nghymru, gan ddarparu mynediad at rwydwaith o gysylltiadau defnyddiol.  Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu rhagor am sut i ddod yn aelod o’r Academi.  Yn y bôn, rydym eisiau gweld mwy o fusnesau bwyd a diod yn llwyddo yng Nghymru ac yn creu ffordd o fyw y mae’r sylfaenwyr yn ei ddymuno.

Cysylltwch os hoffech gopi ar ffurf dogfen Word.