Gwireddu gyda’n gilydd // Together we’ll make it happen

Sut allwn ni helpu

Sefydlwyd Grŵp Ymgynghori Lafan yn 2020 i weithio gyda chleientiaid a phartneriaid i ddod â phobl ynghyd, cyflwyno syniadau, gweithio ar atebion ac i arloesi. Wedi’i wreiddio yng Nghymru, gyda thîm o arbenigwyr yn gweithio gartref yn eu cymunedau, rydym yn deall beth yw’r heriau a sut mae pobl yn teimlo.

Mae tîm Lafan wedi ymrwymo i gydweithio – “gwireddu gyda’n gilydd.” Bob dydd, rydyn ni’n cael ein cyfareddu gan y pŵer o ddod â phobl at ei gilydd a’u cefnogi ar daith.

Gyda’i gilydd, mae’r tîm yn arddangos profiad sylweddol mewn rheoli prosiectau, datblygu strategol, hwyluso a mentora. Mae egni a brwdfrydedd yn nodweddion allweddol y tîm, ynghyd â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf. Mae’r profiad ymarferol helaeth o fewn y tîm yn cynnig dealltwriaeth a phersbectif unigryw.

Gweithio gyda’n cleientiaid ar hyd y daith yw nod Grŵp Ymgynghori Lafan.  Trwy gydweithio fel tîm a chyda’n rhwydwaith o bartneriaid ac arbenigwyr blaenllaw, gallwn wireddu gyda’n gilydd. 

Beth ydym ni’n ei wneud?

N

Monitro a Gwerthuso

Credwn fod monitro a gwerthuso effeithiol yn sicrhau eich bod yn cael y gorau o’ch prosiect.

Mae ein pwyslais ar ddulliau parhaus a chyfranogol yn rhoi gogwydd gwahanol.

N

Cefnogaeth Grŵp Ffermwyr

Mae gennym berthynas cryf â grwpiau ffermwyr.  Rydym yn cynnig arweiniad ar wneud ceisiadau, cefnogaeth prosiect a chymorth parhaus ar gynhyrchiant a chynaliadwyedd.

N

Dylunio a Rheoli Prosiectau

Rydym yn gweithio ar y cyd â’n cleientiaid i ddylunio, rheoli a chyflawni prosiectau i sicrhau cyflawniadau strategol.  Mae ein profiad eang yn dod â phersbectif unigryw.

N

Datblygu'r gadwyn gyflenwi

Rydym yn brofiadol ym mhob agwedd o ddatblygu’r gadwyn fwyd, gan ddarparu cyflawniadau clir a chryno ac atebion pragmatig mewn cydweithrediad â’n busnesau bach a chanolig.

N

Datblygu Cynnyrch Newydd (NPD)

Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio gyda’n partneriaid i ddadansoddi, nodi cyfleoedd newydd a’u cynorthwyo i gael cynnyrch newydd i’r farchnad.

N

Agritech

Rydym yn cefnogi ein partneriaid i arloesi yn y diwydiant amaethyddol sy’n esblygu’n gyflym, gan gymhwyso mewnwelediad unigryw ar gyfleoedd amaethyddol, megis technoleg Rhyngrwyd y Pethau – Internet of Things (IoT).

N

Polisi bwyd

Rydym yn gwerthfawrogi effaith polisi bwyd a gallwn gynnal adolygiadau cynhwysfawr i sicrhau bod nodau’n cael eu cyflawni. Rydym yn darparu astudiaethau dichonoldeb a hwyluso llunio polisi.

N

Addysg

Mae gennym brofiad ymarferol helaeth ym maes addysg a gallwn gynnig gwasanaeth ymgynghori pwrpasol a mewnwelediad dwfn ar ddysgu, addysgu, asesu a’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

N

Cyfathrebu

Rydyn ni’n hoffi i’n partneriaid fanteisio o gyfathrebu effeithiol.  Mae ein gwasanaethau yn cynnwys ysgrifennu a chyhoeddi datganiadau i’r wasg, cynlluniau cyfryngau cymdeithasol a churadu cynnwys.

Astudiaethau Achos

EIP

Fel Broceriaid Arloesi ar gyfer sawl prosiect EIP Wales, ein rôl yw ysgogi a chefnogi grwpiau ac unigolion i alluogi arloesedd.  Rydym yn darparu arweiniad ar ddatblygu prosiectau, yn annog meddwl yn greadigol ac yn cefnogi cyfnewid a throsglwyddo gwybodaeth.

Cynnyrch Newydd

Rydym wedi cefnogi busnesau i gynllunio a threfnu prosesau datblygu cynnyrch newydd, gan ddarparu adroddiadau yn seiliedig ar ymchwil gan ddefnyddio arolygon a grwpiau ffocws. 

Astudiaethau Dichonoldeb

Mae gennym brofiad o weithio gyda phartneriaid ar astudiaethau dichonoldeb, gan ystyried ffactorau perthnasol i feintioli effaith gwahanol brosiectau.

Cysylltu Heddiw

Apwyntiadau ac apwyntiadau rhith ar gael.

Ffoniwch — 01248 665624


Balch i gydweithio â…